Offerte aanvragen
Seamlessfloors.nl

Winkelwagen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

De algemene voorwaarden downloaden als PDF

GARANTIE- EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SEAMLESSFLOORS

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de producten van SeamlessFloors.
b. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de leveringsvoorwaarden akkoord
gaat.
c. Afwijkingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden alleen als deze op tijd en
schriftelijk zijn afgesproken.

Artikel 2 Garantie

a. SeamlessFloors garandeert de goede kwaliteit van haar producten en de geschiktheid voor het doel waarvoor het product is aangebracht. Onder garantie valt ook de vloeistofdichtheid van de
SeamlessFloors, vloer en wand in doucheruimtes, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is
uitgesloten. Op haar SeamlessFloors vloeren verleent SeamlessFloors een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. De garantieperiode gaat in na oplevering van
het werk en nadat de klant zijn betalingsverplichtingen aan SeamlessFloors heeft voldaan.
b. Niet onder garantie valt: scheurvorming of adervorming in een SeamlessFloors product als gevolg van constructieve werking of verzakking van het pand, vochtwerking in de ondergrond en
osmose en slijtage door gebruik.
c. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, zullen wij de vloer of wand herstellen of
vervangen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden is het van belang dat de afnemer de
adviezen en instructies van SeamlessFloors opvolgt.

Artikel 3 Offerte

a. De opgegeven prijzen blijven gedurende de looptijd van de offerte geldig.
b. Voor de prijsopgave in de offerte gaan we ervan uit dat de ruimtes en de ondergronden, waar
SeamlessFloors haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen als omschreven in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en de bij de overeenkomst gevoegde checklist. De prijsopgave in
de offerte is exclusief eventueel nader overeen te komen meerwerk. Indien van meerwerk
sprake van is, wordt dit van te voren kenbaar gemaakt.
c. Voor facturering geldt het daadwerkelijk gelegde aantal vierkante meters, door SeamlessFloors
gemeten in het werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
d. De vierkante meterprijs is gebaseerd op staffelprijzen. Een verandering in het aantal meters
leidt daarom soms tot aanpassing van de meterprijs van de opdracht. Een groter aantal
vierkante meters resulteert in een lagere vierkante meterprijs en omgekeerd. De staffelprijslijst
geldend op het moment van het sluiten van de overeenkomst zal dan worden gehanteerd.
Eventuele acties en-/of kortingen blijven natuurlijk van toepassing.

Artikel 4 Annulering

a. U kunt de overeenkomst binnen 72 uur na het versturen van de opdrachtbevestiging
kosteloos annuleren.
b. Bij annulering na die periode brengt SeamlessFloors 15% van de in de opdracht opgenomen prijs in rekening.
c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de
werkzaamheden brengt SeamlessFloors 50% van de overeengekomen prijs in rekening.

Artikel 5 Kleur, Samenstelling en Uitvoering

a. De door SeamlessFloors opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn
gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie
van de te plaatsen vloer of wand. (Kleur)afwijkingen komen voor en horen bij de aard van het
type product. Oneffenheden in de ondergrond worden bij applicatie in beginsel gevolgd en
vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer of wand) tenzij in de overeenkomst het
uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.
b. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet u in vloer of wand rekening te houden met het
feit dat soms:
• lichte oneffenheden of aanzetten kunnen voorkomen;
• wat stof of haartjes kunnen invallen in de toplaag
c. SeamlessFloors UV-filters en alifatische kunststoffen bieden de hoogst mogelijke UV-bescherming
van de vloer en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht, zoals getest door
TüV/TNO. Uiteraard kan, afhankelijk van de kleur, op den duur nog steeds een bepaalde
mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden, zoals bij direct zonlicht en bij
openslaande deuren. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en
onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen
ten opzichte van het moment van oplevering.
d. SeamlessFloors wanden is niet gevoelig voor verkleuring, maar geldt dat zoals bij elk product op termijn altijd nog steeds een mate van verkleuring kan optreden.
e. Vanwege het vloeibare karakter van de SeamlessFloors vloer en het feit dat de vloer met de hand gegoten worden kan er een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur. Plinten
dienen daarom bij voorkeur pas na oplevering geschilderd te worden.
f. Vanwege de structuur, samenstelling en het feit dat de wandafwerking met de hand wordt
aangebracht zullen er altijd lichte oneffenheden te zien zijn in de wandafwerking.
g. SeamlessFloors betonlook vloersystemen worden op locatie op de dekvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze
impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan
verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel
en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit
resultaat past binnen de aard van het product SeamlessFloors vloeren.
h. De vloer en wand zijn niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en
kleurconcentraten. Lees daarom voor gebruik het onderhoudsadvies. Tenzij vloeradvies hierin is aangepast.

Artikel 6 Voorbereiding door u als afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat u als afnemer:
a. de ruimte waar de vloer of wand wordt geplaatst ontruimd, schoon en tochtvrij gereed houdt.
b. eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk doorgeeft, maar in ieder geval zes
weken van te voren. Alleen zo kan de gewenste planningsdatum gegarandeerd worden.
c. voorkomt dat vier weken of nog korter vóór aanvang van de applicatie planningswijzigingen
plaatsvinden. Wijzigingen op deze korte termijn leiden tot een kostenpost van EUR 250 per
uitgestelde week voor o.a. opslag van materialen en mogelijk tot planningsvertraging.
d. voorkomt dat het project in de applicatieweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld
een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van de arbeidsuren voor dat
project.
e. na voltooiing van het werk de vloer en wand 48 uur niet betreedt en/of belast, en dat de vloer
en wand de eerste 72 uur dan niet in aanraking komen met vloeistoffen. Tenzij anders bepaald, afgestemd op vloersysteem.

Artikel 7 Belangrijke aandachtspunten voor u als afnemer m.b.t. voorbereiding ondergronden

Vochtmeting vindt vooraf door SeamlessFloors met een vochtmeter plaats. Let op dat deze meting slechts dient als extra controle voor u. Omdat het steekproeven zijn kan het geen volledig
uitsluitsel bieden tegen het toch voorkomen van restvocht en eventueel daaruit
voortvloeiende vochtwerking; zorg daarom dat u de regel volgt dat de vloer 1,5 week per cm
vloerdikte gedroogd heeft en twee weken voor start applicatie niet meer met vocht belast
wordt.
A. Voor cementgebonden/anhydriet en betonnen ondergronden geldt:
1. plaats waterdichte folie onder de dekvloer om optrekkend vocht te voorkomen.
2. draag zorg voor een vlakke strakke ondergrond van goede kwaliteit voor aanvang van de
werkzaamheden. De vloer mag niet zanderig zijn en is bij voorkeur afgepapt. Op de vloer moet
geen lijmlaag voorkomen.
3. breng een afschot aan in doucheruimtes.
4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond, zoals
geacht te worden zijn aangebracht volgens de geldende NEN-Normen 2742-2007 en
NEN-2747-2001. De hoeveelheid en locatie dient door de aannemer of dekvloerleverancier
te worden bepaald.
B. Voor cementgebonden of betonnen ondergronden geldt:
1. een vochtpercentage in de ondergrond bij beton niet hoger dan 4%, bij zandcement niet
hoger dan 2,5%.
C. Voor anhydriet gebonden ondergronden geldt:
1. een vochtpercentage in de ondergrond niet hoger dan 0,5%.
D. Voor houten ondergronden geldt dat:
1. de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd en verlijmd met fermacell 1x28mm.
2. de platen volgens voorschriften in de ruimte zijn geacclimatiseerd alvorens te worden
aangebracht.
3. er voor een deugdelijke plaatsing van de ondergrond is zorggedragen en dat deze is berekend
op de belasting van gebruik.
4. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook: underlayment, multiplex, fermacell, parket) is
door werking van de ondergrond (bv. als gevolg van verschillen in temperatuur,
luchtvochtigheid en/of belasting) een doortekening van de platen of schrootjes in de
SeamlessFloors mogelijk.
E. Voor SeamlessFloors Wall Covering geldt:
1. een sausklare, 10mm gipsgestuucte ondergrond. 10mm, zodat leidingen en reparaties zich
niet aftekenen in het voorbereide stucwerk.
2. een vochtpercentage in de ondergrond niet hoger van 1%, wat inhoudt een droogtijd van in
de regel drie weken.
3. dat in natte ruimtes de binnenhoeken van de wandafwerking worden afgekit.
Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
De hierboven opgesomde voorbereiding voor de ondergronden zijn heel belangrijk voor een
goede oplevering van uw SeamlessFloors vloer of wand. De voorbereiding beïnvloedt in grote mate het kwalitatieve eindresultaat. Kunnen de punten zoals vermeld in punt 6 en 7 door u niet
nagekomen worden, proberen wij u daarmee te helpen. Houdt u dan wel rekening met
meerkosten die wij dan mogelijk moeten maken. Meerkosten proberen wij altijd te voorkomen
en wanneer ze voorkomen altijd van te voren met u te bespreken. Een goede samenwerking
is wel van belang om het mooiste eindresultaat te behalen.

Artikel 8 Gebreken

a. Zijn er gebreken, meldt deze dan binnen 72 uur na oplevering.
b. Bij herstelwerkzaamheden levert u de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.

Artikel 9 Betaling

a. De afnemer is verplicht de facturen van SeamlessFloors binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen.
b. Bij niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.
c. Daarnaast is de afnemer bij niet tijdige betaling de buitengerechtelijke incassokosten met een
minimum van € 450,- verschuldigd welke SeamlessFloors moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. SeamlessFloors stelt zich verantwoordelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan
haar personeel, toeleveranciers of transporteur is toe te rekenen. Bij de bepaling van de
omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de
ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade
gedekt is door een verzekering ten behoeve van SeamlessFloors.
b. SeamlessFloors is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan SeamlessFloors is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van SeamlessFloors voor de door de afnemer geleden schade bedraagt maximaal het bedrag van de opdracht.

Artikel 11 Toepasselijk Recht en Geschillen

a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen SeamlessFloors en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen SeamlessFloors en haar afnemers zullen worden voorgelegd aan het
Bedrijfsschap Afbouw voor een kwaliteitscontrole of bindend advies.
Algemene Voorwaarden SeamlessFloors per 01 juli 2016.